General

Informació legal sobre la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2401 i en el Registre Especial de Caixes d’Estalvi de la Generalitat de Catalunya amb el número 1. Entitat subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20397, foli 1, full B5614, número 3003 i amb NIF número G-58899998.

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona desenvolupa el seu objecte propi com a entitat de crèdit a través d’una entitat bancària instrumental anomenada Caixabank, S.A. (inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40003, foli 85, secció B, full B-41232, número d’inscripció 68), d’acord amb el que disposa l’art. 5 del RD 11/2010 de 9 de juliol d’organismes de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis.