Informació corporativa

Dades més rellevants

                        

(Imports en milions d'euros)

12M'13

12M'12

Variació

Resultats

     

Marge d'interessos

3.587

3.439

4,3

Resultat de les participades

1.126

1.629

(30,09)

Marge brut

7.082

7.226

(2,0)

Marge d'explotació

2.964

3.537

(16,2)

Marge d'explotació sense costos extraordinaris

2.125

3.489

(39,1)

Resultat atribuït al Grup

745

135

452,0

       

(Imports en milions d'euros)

Desembre'13

Desembre'12

Variació
anual

Balanç

     

Actiu total

351.269

358.989

(2,2%)

Fons propis

16.516

16.600

(0,5%)

Volum Total de Negoci Bancari

511.115

512.718

(0,3%)

Recursos totals de clients 

304.636

291.617

4,5%

Crèdits bruts sobre clients

206.479

221.101

(6,6%)

       

Eficiència i Rendibilitat (últims 12 mesos)

 

 

 

Ràtio d'eficiència (Total Despeses d'explotació / Marge brut)

70%

51,7%

18,3

Ràtio d'eficiència sense costos extraordinaris

58,2%

51,1%

7,1

ROE (Resultat atribuït /Fons propis mitjans)

4,5%

0,8%

3,7

ROA (Resultat net /Actius totals mitjans)

0,3%

0,0%

0,3

RORWA (Resultat net /Actius ponderats per risc)

0,7%

0,1%

0,6

       

Gestió del Risc

     

Dubtosos

25.365

20.154

5.211

Ràtio de morositat

11,70%

8,70%

3,00

Ràtio de morositat ex-promotor

6,86%

4,02%

2,84

Provisiones para insolvencias

15.486

12.681

2.805

Cobertura de la morositat1

61%

63%

2

Cobertura de la morosidad amb garantia real

140%

145%

(5)

Cobertura morositat ex-promotor

63%

57%

6

Adjudicats nets disponibles per la venda

7.842

7.145

697

Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda

55%

48%

7

dels que: cobertura de sòl

65%

61%

4

       

Liquiditat

     

Liquiditat

60.762

53.092

7.670

Loan to deposit 

109,9%

128,1%

(18,2)

       

Solvència

     

Core capital - BIS II

12,7%

10,4%

2,3

Tier  1

12,7%

10,4%

2,3

Tier  Total

17,9%

14,5%

3,4

Recursos propis computables

24.949

24.968

(19)

Actius ponderats per risc (APRs)

139.161

171.630

(32.469)

Excedente de recursos computables

13.816

11.238

2.578

       

Activitat comercial i mitjans (nombre)

     

Clients (milions)

13,6

12,9

0,7

Empleats del Grup "la Caixa"

33.291

34.128

(837)

Oficines

5.730

6.342

(612)

Terminals d'autoservei

9.597

9.696

(99)