Informació corporativa

Govern corporatiu

La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, és una entitat de caràcter financer, sotmesa al Decret legislatiu 1/2008, de l’11 de març, de caixes d'estalvi de Catalunya, i està inscrita en el registre especial de la Generalitat de Catalunya. Com a caixa d'estalvis, és una institució financera de caràcter social i de naturalesa fundacional, sense afany de lucre, que no depèn de cap altra empresa i que està dedicada a la captació, administració i inversió dels estalvis que li són confiats.

El compromís amb la sostenibilitat també es manifesta a través d'unes pràctiques de bon govern corporatiu que, a ”la Caixa”, estan basades en l'exercici responsable, transparent i independent de les seves obligacions, per part dels òrgans de govern de l'entitat.

Òrgans de govern

El govern, el règim, l'administració, la representació i el control de ”la Caixa”, d'acord amb les competències establertes en la llei i els Estatuts, corresponen a l'Assemblea General, al Consell d'Administració i a la Comissió de Control. Els òrgans de govern representen els impositors, les entitats fundadores i les entitats d'interès social, les corporacions locals i els empleats. L'equip de gestió està format, exclusivament, per professionals financers.

Composició dels òrgans de govern de ”la Caixa”

Consell d'Administració

 • President
  • Isidre Fainé Casas
 • Vicepresident primer
  • Salvador Gabarró Serra
 • Vicepresident segon
  • Javier Godó Muntañola
 • Vocals
  • Eva Aurín Pardo
  • Victòria Barber Willems
  • M. Teresa Bassons Boncompte
  • Montserrat Cabra Martorell
  • Josep-Delfí Guàrdia Canela
  • Monika Habsburg Lothringen
  • Francesc Homs Ferret
  • Xavier Ibarz Alegria
  • Juan-José López Burniol
  • Mario López Martínez
  • Maria Dolors Llobet Maria
  • Estefanía J. Martín Puente
  • Justo Bienvenido Novella Martínez
  • Ana Robles Gordaliza
  • Jordi Roglá de Leuw
  • Josep Joan Simon Carreras
  • Francisco Villoslada Correa
  • Josep Francesc Zaragozà Alba
 • Secretari (no conseller)
  • Alejandro García-Bragado Dalmau
 • Sotssecretari (no conseller)
  • Óscar Calderón de Oya

Comissió de Control

 • Presidenta:
  • Josefina Castellví Piulachs
 • Secretari:
  • Xavier Artal Morillo
 • Membres:
  • José Daniel Barquero Cabrero
  • Santiago Batchilleria Grau
  • Antonio José Carrique Báez
  • Josep Fullana Massanet
  • Josep Magriñà Poblet
  • Enrique Quijano Roy
  • Miquel Vives Corona