Informació corporativa

Missió, visió i valors

La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, es va constituir l'any 1990 a partir de la fusió de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904, i la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844, i, per tant, és la successora legítima i la continuadora, a títol universal, de la seva personalitat pel que fa a naturalesa, finalitats, drets i obligacions. Pels seus orígens, és una entitat de caràcter financer, de naturalesa no lucrativa, benèfica i social, de patronat privat, independent de cap altra empresa o entitat.

L'objecte social de ”la Caixa” és el foment de l'estalvi en les modalitats autoritzades, la realització d'obres beneficosocials i la inversió dels fons corresponents en actius segurs i rendibles, d'interès general.

Les finalitats bàsiques que s'indiquen als estatuts són:

  • El foment de l'estalvi com a manifestació econòmica individual d'interès col·lectiu.
  • El foment de la previsió, en general, com a manifestació d'un interès individual i col·lectiu alhora.
  • La prestació de serveis financers i d'interès social.
  • El finançament i el sosteniment d'activitats d'interès benèfic o social.
  • El desenvolupament propi de l'entitat amb la voluntat de donar el compliment més adequat a les seves finalitats.

La missió i la visió com a claus estratègiques de "la Caixa" constitueixen una plasmació dels orígens, l'objecte i les finalitats bàsiques de l'entitat.

Missió

La missió d'una entitat és el concepte que defineix la seva raó de ser, la finalitat i el propòsit fonamental que s´ha d´assolir davant dels diferents grups d'interès.

La missió de ”la Caixa”
Fomentar l'estalvi i la inversió oferint el millor i més complet servei financer al major nombre de clients, i fer una aportació decidida a la societat per a la cobertura, flexible i adaptada, de les necessitats financeres i socials bàsiques.

Visió

La visió consisteix en una projecció, una imatge de futur de l'entitat a llarg termini.

La visió de ”la Caixa”
Grup financer líder en el mercat espanyol, amb vocació internacional, orientat a la generació de valor per a la societat, per als clients i per als empleats.

L'actuació estratègica de ”la Caixa” es basa en els seus valors identificatius, guies d'actuació i conviccions característiques. Entre el conjunt de valors de l'entitat destaquen: la qualitat, la descentralització, la responsabilitat, la innovació, l'eficiència i la seguretat.

Valors

La vocació per servir la societat, constant al llarg de tota la història de ”la Caixa”, s'assenta sobre tres valors:

  • Lideratge
  • Confiança
  • Compromís social

Aquest tres valors constitueixen l'eix de referència per a tota l'organització i la clau del nostre model de gestió.

Lideratge: compromís, integritat, professionalitat i treball en equip.

Confiança dels clients i de la societat en base a un servei i una atenció de màxima qualitat.

Compromís social: objectiu últim de la nostra activitat.

D’altra banda, l’Entitat realitza un important esforç en el desenvolupament de noves tecnologies per tal d’atendre un mercant canviant i cada vegada més ampli. En aquesta línia, ”la Caixa” segueix esforçant-se en eliminar totes les barreres, ja siguin físiques o sensorials, que poden suposar un obstacle per als seus clients.