Informació per a inversors

Informe anual de govern corporatiu de "la Caixa"

Les caixes d’estalvi, d’acord amb la Llei 26/2003, del 17 de juliol, l’Ordre 354/2004, del 17 de febrer, i la Circular 2/2005, del 21 d’abril, han de formular i publicar un Informe anual de govern corporatiu en el qual s’especifiquin els principis de govern corporatiu pels quals es regeixen. D’acord amb la normativa esmentada, aquest informe està adaptat a la naturalesa jurídica especial que presenten les caixes d’estalvi.

L’Informe anual de govern corporatiu l’han de completar totalment les caixes d’estalvi que hagin emès quotes participatives. Atès que aquest no és el cas de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que no ha emès quotes participatives, en l’informe que apareix en versió PDF hi ha apartats que no s’han formalitzat, ja que només són de compliment obligatori per a les caixes d’estalvi que hagin emès quotes participatives.

 

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader